Programy emerytalne i oszczędnościowe

Programy emerytalne i oszczędnościowe to forma zorganizowanego, grupowego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Celem ich jest pomnażanie kapitału uczestników, choć ich  charakter  zależy głównie od celu jaki stawia sobie Pracodawca. Może być typowym programem motywacyjno-lojalnościowym z niedługim horyzontem czasowym – od 2 do 5 lat, ale też może służyć do zabezpieczenia przyszłości pracownika w związku z jego przejściem na emeryturę. W ramach  III i IV filara pracownicy mają możliwość grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę poprzez programy grupowe: Pracowniczy Program Emerytalny (PPE),  PPO (Pracowniczy Program Oszczędnościowy), IKE i IKZE Korpo (indywidualne plany w formie zbiorowej). Należy podkreślić, że na rynku polskim PPE to wciąż jedyna forma grupowego oszczędzania, która daje zainteresowanym (pracodawcy i uczestnikom) korzyść  w postaci ulgi podatkowej.