Programy emerytalne i oszczędnościowe

Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie doradztwa w kwestiach programów emerytalnych. Bazując na szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu naszego zespołu prowadzimy postępowania związane z rejestracją programów PPE dla ponad 60 przedsiębiorstw.

Programy emerytalne i oszczędnościowe to forma zorganizowanego, grupowego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę, a ich głównym celem jest pomnażanie kapitału uczestników. Może być typowym programem motywacyjno-lojalnościowym z niedługim horyzontem czasowym – od 2 do 5 lat, ale też może służyć do zabezpieczenia przyszłości pracownika w związku z jego przejściem na emeryturę.
Z początkiem 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), nakładającej na podmioty zatrudniające obowiązek utworzenia programu PPK w przedsiębiorstwie.
Ustawa zakreśliła terminy stosowania ustawy dla podmiotów zatrudniających:
1) co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) dla pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pracownicy mają również możliwość grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę poprzez programy grupowe: Pracowniczy Program Emerytalny (PPE),  PPO (Pracowniczy Program Oszczędnościowy), IKE i IKZE Korpo (indywidualne plany w formie zbiorowej).